Podmienky a záruky poskytovania zdravotnej starostlivosti

Všeobecné zmluvné podmienky poskytovania zdravotnej starostlivosti spoločnosťou SmileUp s.r.o. /ďalej len “VZP”/


I. Úvodné ustanovenia

1.1 Spoločnosť SmileUp s.r.o. so sídlom Priemyselná 6, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovenská republika IČO: 52 831 001 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, I odd. Sro zložka č. 91176/B je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti (ďalej len „Poskytovateľ“) Pacient je bližšie špecifikovaný vo VZP (bod 1.8. písm. f VZP) (ďalej len „Pacient“). Tieto VZP upravujú zmluvné vzťahy a vymedzujú práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Pacientom.

Pojmy a vzťahy neupravené Zmluvou a týmito VZP majú taký význam, aký im prideľujú platné a účinné právne predpisy na úseku zdravotnej starostlivosti a s tým súvisiacich činností, ako aj iné právne predpisy tvoriace súčasť právneho poriadku Slovenskej republiky.

VZP upravujú Právny vzťah Zdravotnej starostlivosti rámcovo. Právny vzťah Zdravotnej starostlivosti ako celok je predmetom právnej úpravy zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej “zákon o zdravotnej starostlivosti”). Ustanovenia týkajúce sa poskytovania Zdravotnej starostlivosti sú obsiahnuté v týchto VZP najmä pre názorné vysvetlenie postavenia Pacienta a pre ozrejmenie jeho práv a povinností pri poskytovaní Zdravotnej starostlivosti podľa vyššie citovaných právnych predpisov a z dôvodu dovolenej úpravy vzťahu medzi Poskytovateľom a Pacientom nad rámec právnej úpravy obsiahnutej vo vyššie citovaných predpisoch.

1.2 Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti

Spoločnosť SmileUp s.r.o. so sídlom Priemyselná 6, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovenská republika IČO: 52 831 001 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, I odd. Sro zložka č. 91176/B je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti (ďalej len „Poskytovateľ“), podľa povolenia vydaného orgánom príslušným podľa zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej “zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti ”).

1.3. Na účely týchto VZP majú nižšie uvedené pojmy nasledovný význam:

a) Zdravotná starostlivosť je súbor pracovných činností, ktoré vykonávajú zdravotnícki pracovníci, vrátane poskytovania liekov. Zdravotná starostlivosť je Poskytovateľom poskytovaná vo vecnom rozsahu podľa príslušného povolenia na poskytovanie Zdravotnej starostlivosti, ktoré Poskytovateľovi vydal príslušný orgán verejnej moci a správy Slovenskej republiky.

b) Služby súvisiace s poskytovaním Zdravotnej starostlivosti sú služby uvedené v ustanoveniach 13 zákona o zdravotnej starostlivosti.

c) Zdravotný výkon je ucelená činnosť zdravotníckeho pracovníka, ktorá predstavuje základnú jednotku poskytovania zdravotnej starostlivosti.

d) Zdravotná dokumentácia je súbor údajov o zdravotnom stave osoby, o zdravotnej starostlivosti a o službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti tejto osobe.

e) Zdravotný stav je fyzický a mentálny stav Pacienta so všetkými jeho diagnózami, vrátane vrodených ochorení a alergií na konkrétne látky.

f) Pacient je každá fyzická osoba, ktorej Poskytovateľ poskytuje Zdravotnú starostlivosť.

g) Ošetrujúci zdravotnícky pracovník je zdravotnícky pracovník určený Poskytovateľom na poskytovanie Zdravotnej starostlivosti Pacientovi, ak je takýmto ošetrujúcim zdravotníckym pracovníkom lekár alebo zubný lekár, ide o ošetrujúceho lekára, ak je ošetrujúcim zdravotníckym pracovníkom sestra, ide o ošetrujúcu sestru.

h) Zubno-lekárska pohotovostná služba je zdravotná starostlivosť, ktorou sa zabezpečuje dostupnosť zdravotnej starostlivosti v rozsahu poskytovania špecializovanej zubno-lekárskej ambulantnej starostlivosti.

i) Odplata za poskytnuté služby (ďalej len “Odplata”) je suma, ktorú je Pacient povinný zaplatiť Poskytovateľovi za Zdravotnú starostlivosť, ktorá mu bola poskytnutá.

1.4 Poskytovateľ poskytuje za finančnú odplatu komplexné služby pre Pacientov v oblasti záchovnej stomatológie, ortodoncie, chirurgie, protetiky, implantológie, pedostomatológie, endodoncie, röntgenológie a dentálnej hygieny Zdravotníckymi pracovníkmi špecializovanými v danej oblasti a zubno-lekárskej pohotovostnej služby.

1.5 U niektorých Pacientov môžu byť VZP dodatočne doplnené Špecifickými podmienkami a Zmluvou, ktorá musí byť podpísaná oboma zmluvnými stranami.

II. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti a Služieb súvisiacich s poskytovaním Zdravotnej starostlivosti

2.1 Pacient sa za účelom poskytnutia Zdravotnej starostlivosti u Poskytovateľa objedná telefonicky, osobne alebo prostredníctvom elektronického formuláru na stránke internetového sídla Poskytovateľa na termín ošetrenia. Objednaný termín je záväzný pre Poskytovateľa aj pre Pacienta. Pacient je oprávnený kedykoľvek, najneskôr 24 hodín pred objednaným termínom, tento termín zrušiť alebo objednať sa na iný možný termín. 

2.2 Pred začatím liečby je Ošetrujúci zdravotnícky pracovník povinný informovať Pacienta o účele, povahe, možných následkoch, o možnostiach voľby navrhovaných postupov, ako aj rizikách odmietnutia poskytnutia Zdravotnej starostlivosti v súlade s ustanovením 6 zákona o zdravotnej starostlivosti. Ošetrujúci zdravotnícky pracovník je povinný poskytnúť poučenie diskrétne, jasne, zrozumiteľne a bez nátlaku, tak, aby mal Pacient dostatok času sa slobodne rozhodnúť pre informovaný súhlas.

2.3 Pacient má právo na odmietnutie ponúkanej liečby, pričom sa o tom vyhotoví písomný záznam do zdravotnej dokumentácie Pacienta. Toto právo na odmietnutie sa nevzťahuje na prípady, v ktorých podľa všeobecne záväzného právneho predpisu možno poskytnúť Zdravotnú starostlivosť bez informovaného súhlasu.

2.4 Pacient má právo na humánny a dôstojný prístup od Ošetrujúcich zdravotníckych pracovníkov, ochranu dôstojnosti a svojej telesnej a psychickej integrity.

2.5 Pacient má ďalej právo na zachovanie mlčanlivosti Ošetrujúcich zdravotníckych pracovníkov o všetkých údajoch týkajúcich sa jeho zdravotného stavu.

2.6 Poskytovateľ má právo odmietnuť ošetriť Pacienta v prípade zistenej zdravotnej kontraindikácie vzhľadom na povahu poskytovanej Zdravotnej starostlivosti a Zdravotného stavu Pacienta v ktorýkoľvek deň, ako aj deň, kedy sa dostavil na ošetrenie. Rovnako si poskytovateľ vyhradzuje právo odmietnuť ošetriť pacienta, ktorý sa dostaví na vyšetrenie pod vplyvom alkoholu, iných omamných alebo psychotropných látok, správa sa vulgárne alebo agresívne, svojím správaním narúša pokojný chod kliniky a poskytovanie zdravotnej starostlivosti alebo inak ohrozuje alebo ruší personál kliniky, či iných pacientov.

2.7 Prevádzkovateľ zabezpečuje Zdravotnú starostlivosť výlučne v časoch určených Prevádzkovateľom.

2.8 Ak sa Pacient domnieva, že mu bola Zdravotná starostlivosť poskytnutá neodborne a chybne alebo mu bola spôsobená ujma na zdraví jedným z Ošetrujúcich zdravotníckych pracovníkov, má právo požiadať Poskytovateľa o nápravu. Táto žiadosť sa podáva písomne poštou na adresu Poskytovateľa alebo na e-mailovú adresu poskytovateľa uverejnenú webovej stránke.

2.9 Pacient je povinný pri každom ošetrení informovať Ošetrujúceho lekára o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na zdravotný stav Pacienta /anamnéze, infekčných ochoreniach, tehotenstve, akútnej nevoľnosti, resp. inej zmeny zdravotného stavu/. Poskytovateľ a Ošetrujúci lekár nenesú zodpovednosť za poškodenie alebo zhoršenie zdravotného stavu Pacienta, ktorý porušil túto povinnosť.

2.10 Poskytovateľ poskytuje Pacientovi zdravotnú starostlivosť Ošetrujúcim lekárom individuálne určeným Poskytovateľom na základe povahy diagnózy Pacienta a potreby vykonania špecializovaných zdravotných výkonov u Pacienta.

III. Poskytovanie a sprístupňovanie údajov zo Zdravotnej dokumentácie

3.1 Podľa 19 ods. 2 zákona o zdravotnej starostlivosti Zdravotná dokumentácia obsahuje najmä:

 • osobné údaje Pacienta v rozsahu nevyhnutnom na jeho identifikáciu a zistenie anamnézy,
 • údaje o diagnózach, priebehu a výsledkoch vyšetrení súvisiacich so zdravotným stavom Pacienta
 • údaje o poučení a informovanom súhlase za každé ošetrenie podľa 6 zák. č. 576/2004 Z.z
 • údaje o rozsahu poskytnutej zdravotnej starostlivosti
 • epidemiologicky závažné skutočnosti
 • informácie a súhlas so spracovaním osobných údajov Pacienta

3.2 Údaje zo zdravotnej dokumentácie sa poskytujú formou výpisu zo Zdravotnej dokumentácie a formou nahliadnutia do Zdravotnej dokumentácie.

3.3 Pacient a iné oprávnené osoby majú právo na nahliadnutie do Zdravotnej dokumentácie po písomnom vyžiadaní od Poskytovateľa.

3.4 Poskytovateľ je povinný poskytnúť výpis zo Zdravotnej dokumentácie v rozsahu, ktorý priamo súvisí s účelom vyžiadania, na základe písomného vyžiadania, inému Poskytovateľovi alebo inej osobe v súlade so zákonom o zdravotnej starostlivosti.

IV. Odplata za poskytované služby, spôsob platenia a splatnosť

4.1 Pacient je povinný uhradiť Poskytovateľovi Odplatu za poskytnutú Zdravotnú starostlivosť. Hradí plnú sumu podľa platného Cenníka, čím nie sú dotknuté ustanovenia bodov 4.2 až 4.4 VZP. Cenník je k dispozícii na nahliadnutie na recepcii SmileUp s.r.o. a na internetovej stranke www.smileup.sk

4.2 Výkony Zdravotnej starostlivosti, ktoré sú poskytnuté nad rámec výkonov dohodnutých v Zmluve, uvedených na zakúpenom Kupóne alebo v zakúpenom Balíku služieb ako hradené alebo čiastočne hradené (t.j. je na nich poskytnutá percentuálna zľava), hradí Pacient v plnej výške podľa aktuálneho Cenníka Poskytovateľa. Cenník je k dispozícii na nahliadnutie na recepcii SmileUp s.r.o. a na internetovej stranke www.smileup.sk. O povinnosti uhradiť výkony je povinný Pacienta informovať ošetrujúci lekár.

4.3 Splatnosť poskytnutej služby je vždy ihneď v prevádzkových priestoroch Poskytovateľa, pokiaľ sa strany nedohodnú inak. Pacient je povinný uhradiť sumu za poskytnutú službu v plnej výške v hotovosti alebo platobnou kartou na recepcii SmileUp s.r.o., pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak alebo si poskytovateľ neurčí akceptovaný spôsob platby.

4.4 Poskytovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť ceny poskytovaných služieb. Ceny musia byť vždy uverejnené v Cenníku dostupnom na webovej stránke Poskytovateľa a v tlačenej forme na recepcii SmileUp.

V. Záruka

5.1 Záruka poskytovaná na nasadzované korunky a zubné mostíky je 5 rokov. Záruka na zubné implantáty a implantátové nadstavby je 5 rokov. Záruka na kompozitné výplne je 5 rokov. Záruka na ostatné definitívne výplne je 2 roky. Záruka nevzťahuje na provizórne výplne a korunky.

5.2 Podmienky poskytovanej záruky:

 • Pacient je povinný absolvovať pravidelné preventívne prehliadky každých 12 mesiacov v SmileUp s.r.o..
 • Pacient je povinný absolvovať profesionálne čistenie u dentálnej hygieničky každých 6 mesiacov v SmileUp s.r.o., pokial hygienik neodporučí inú frekvenciu návštev
 • Pacient je povinný dodržiavať dennú hygienu ústnej dutiny: je nevyhnutné, aby venoval pozornosť starostlivosti o ústnu dutinu na dennej báze aj po nasadení zubných koruniek alebo po zavedení zubných implantátov zubnou kefkou, medzizubnými kefkami a v prípade odporučenia hygienikom – dentálnou niťou.

5.3 Záruka uvedená v bode 5.1 sa nevzťahuje na vadu ak,

 • pacient neabsolvuje pravidelné preventívne prehliadky v SmileUp s.r.o. v predpísanej frekvencii raz za 12 mesiacov, prípade v inej frekvencii určenej Ošetrujúcim lekárom
 • pacient trpí ochorením ďasien, parodontitídou
 • pacient potrebuje endodontické ošetrenie (ošetrenie kanálikov zuba)
 • pacient neuhradil odplatu v plnej sume
 • dôjde k poškodeniu korunky, mostíka, fazety, implantátu úrazom (pády, údery, nehody), alebo neadekvátnym zaťažením (zahryznutie do kostky, kamienku v jedle, priboru), taktiež pri zlozvykoch (obhrýzanie nechtov..)
 • pacient trpí ochorením, ktoré by malo negatívny vplyv na stav chrupu (diabetes, autoimunitné ochorenia, epilepsia, rakovina a pod.)
 • pacient si dal sa bez vedomia SmileUp s.r.o. vykonať opravy alebo zásahy do vykonaných prác
 • do prác sa vykonal zásah cudzím predmetom [napr. pilovane, upravovanie náhrady]
 • pacient nesprávne, klamlivo alebo so zatajením dôležitých skutočností vyplnil anamnestické údaje
 • vznikla v dôsledku nesprávnej manipulácie s náhradou
 • vznikla v dôsledku nesprávnej manipulácie s náhradou mimo ústnej dutiny
 • vznikla v dôsledku odstránenia provizórnych náhrad bez oboznámenia lekára (pri tomto môže dôjsť k poškodeniu zubov, ktoré sú piliere pre protetickú prácu)

Záruka sa nevzťahuje ani na opakovaný výskyt zubného kazu, ktorému je možné zabrániť riadnou starostlivosťou, pravidelným čistením zubov, použitím liekov, ak je tak predpísané a dodržiavaním pravidelných preventívnych prehliadok.

5.4 Uplatnenie nároku podľa tejto záruky má pacient kedykoľvek pred uplynutím záručnej doby na konkrétny zákrok/produkt. Je potrebné, aby pacient telefonicky alebo emailom na adresu uvedenú na webovej stránke, vyplnením formulára na webovej stránke alebo písomne kontaktoval  Poskytovateľa vo veci nahlásenia reklamácie. Poskytovateľ poskytne pacientovi termín na ošetrenie. O oprávnenosti uplatnenia záruky rozhodne ošetrujúci lekár. Pacient je povinný pri plánovaní termínu u lekára uviesť povahu problému. Ak je reklamácia oprávnená, oprava alebo výmena bude vykonaná okamžite alebo naplánovaná na vhodnejší deň a čas v závislosti od povahy reklamácie. V prípade, že je potrebné vymeniť protetiku, je potrebné, aby pacient bral do úvahy čas potrebný na  zadováženie, opravu alebo úpravu protetickej časti.

VI. Ochrana osobných údajov

6.1 Všetky osobné údaje Klienta (na účely tohto článku môže byť Klient označený ako „Dotknutá osoba“) sa spracúvajú v súlade s ustano­veniami zákona č. 122/2013 Z.z., ustanoveniami zákona č. 576/2004 z. z. a ustanoveniami súvisi­acich právnych predpisov.

6.2 Dotknutá osoba týmto dáva prevádzkovateľovi svoj súhlas, aby spracúval jej osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, trvalý pobyt, rodné číslo, dátum narodenia, telefónne číslo a emailovú adresu, na účel:  poskytovanie služieb ambulancie, evidencie termínov v kalendári, štatistické hodnotenia.

6.3 Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba má právo súhlas odvolať zaslaním oznámenia e-mailom na mailovú adresu spoločnosti SmileUp s.r.o. alebo poštovou zásielkou na adresu sídla prevádzkovateľa Priemyselna 6, 821 09.

6.4 Ďalšie informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov, ako právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na výmaz osobných údajov alebo právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov a pod., sú dostupné na webovom sídle prevádzkovateľa.

6.5 Poskytovateľ je oprávnený vykonávať spracovateľské operácie, ktoré zodpovedajú účelu spracúvania, a to: získavať, zhromažďovať, zaznamenávať, usporadúvať, preskupovať, kombinovať, prehliadať, premiestňovať, uchovávať, kopírovať, skenovať, sprístupňovať a likvidovať osobné údaje, ďalej kontrolovať preukázanie pravdivosti poskytnutých osobných údajov, uchovávať osobné údaje vo vedenej dokumentácii, záznamy a súvisiacu evidenciu, počas archivačnej doby stanovenej všeobecne záväznými právnymi predpismi.

6.6 Bližšie informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov sú dostupné na webovom sídle poskytovateľa.

Klient je povinný oboznámiť sa s uvedeným vyhlásením o ochrane osobných údajov. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za následky, ktoré vzniknú klientovou neinformovanosťou o spracúvaní osobných údajov klienta.

VII. Zdravotná starostlivosť poskytovaná osobe nespôsobilej dať informovaný súhlas (ďalej “nespôsobilý pacient”)

7.1 Za osobu nespôsobilú dať informovaný súhlas sa považuje maloleté dieťa, osoba pozbavená spôsobilosti na právne úkony a osoba s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony.

7.2 Za nespôsobilého pacienta koná zákonný zástupca.

7.3 Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti je Ošetrujúci zdravotnícky pracovník povinný prihliadať na názor nespôsobilého pacienta, predovšetkým mu je povinný zrozumiteľným spôsobom vzhľadom na jeho vek a rozumovú vyspelosť vysvetliť podstatné skutočnosti týkajúce sa jeho zdravotného stavu. Zákonného zástupcu Ošetrujúci zdravotnícky pracovník poučuje v plnom rozsahu.

7.4 Neplnoletosť alebo pozbavenie/obmedzenie spôsobilosti Pacienta na právne úkony nie je dôvodom na porušovanie jeho osobnostných práv, ktoré je Poskytovateľ a Ošetrujúci zdravotnícky pracovník povinný rešpektovať v plnom rozsahu.

7.5 Zákonný zástupca je povinný poskytovať Poskytovateľovi plnú súčinnosť tak, aby nebola ohrozená včasnosť a úplnosť zdravotnej starostlivosti, ktorú si zdravotný stav nespôsobilého Pacienta vyžaduje.

7.6 Zákonný zástupca Pacienta musí preukázať a podpisom potvrdiť v písomnom informovanom súhlase pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, že je zákonným zástupcom klienta.

VIII. Riešenie sporov a zodpovednosť za škodu

8.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že prípadné spory alebo nedorozumenia budú riešiť primárne vzájomnou komunikáciou.

8.2 Pred tým, ako by ktorákoľvek zo zmluvných strán učinila úkon/podala návrh/podala sťažnosť (napríklad na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, orgán činným v trestom konaní, súd), alebo problém medializovala (medializácia zahŕňa aj sociálne siete), zaväzuje sa najskôr vyzvať písomne druhú zmluvnú stranu na riešenie sporu a poskytnúť jej 15 dňovú lehotu, plynúcu od doručenia výzvy, na formulovanie stanoviska.

8.3 V každom štádiu riešenia sporu sa zmluvné strany zaväzujú postupovať tak, aby nepoškodili dobré meno a povesť druhej strany.

8.4 Pacient berie na vedomie, že povaha poskytovania zdravotnej starostlivosti u Poskytovateľa môže vyžadovať odkladanie osobných vecí (ako napr. časti oblečenia, doklady a pod.). Na tento účel Poskytovateľ vyhradzuje miesto na odkladanie osobných vecí Pacientov počas poskytovania zdravotnej starostlivosti tak, že Pacient je povinný odložiť svoje osobné veci vždy v tej miestnosti, v ktorej sa podľa povahy poskytovanej zdravotnej starostlivosti zdržuje. Pacient vyhlasuje, že tomuto opatreniu Poskytovateľa porozumel a berie ho na vedomie. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu na veciach, ktoré si Pacient odloží inde, ako na mieste na to určenom.

XI. Spoločné a záverečné ustanovenia

11.1 Zmena VZP sa oznamuje oznámením na stránke Poskytovateľa smileup.sk alebo formou emailu na súkromný email Pacienta uvedený v jeho Zdravotnej dokumentácii.

11.2 Právne vzťahy založené Zmluvou, ktoré v nej nie sú výslovne upravené sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

11.3 Ak niektoré ustanovenia VZP nie sú celkom alebo sčasti platné alebo účin­né alebo neskôr stratia platnosť alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ani účinnosť ostat­ných ustanovení VZP. Namiesto neplatných a/alebo neúčinných ustanovení sa použije právna úprava, ktorá, pokiaľ je to možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu ustanovenia, ktoré je postihnuté neplatnosťou alebo neúčinnosťou.

11.4 Pre vylúčenie akýchkoľvek nezrovnalostí a pochybností platí, že akákoľvek zásielka odoslaná poštou jednou zo zmluvných strán uvedených v Zmluve, sa považuje za doručenú adresátovi po uplynutí 5 pracovných dní odo dňa odoslania zásielky, ak sa nepreukáže doručenie v skoršom dátume.

11.5 V prípade, že sa podľa Zmluvy alebo VZP predpokladá oznámenie skutočnosti Pacientovi oznámením na web stránke Poskytovateľa, považujú sa tieto oznámenia za oznámené dňom ich uverejnenia na stránke.

11.6 V prípadoch, kedy sa predpokladá oznámenie skutočnosti Pacientovi elektronickou poštou, sa takéto oznámenie považuje za oznámené okamihom ich odoslania. Ak bola správa elektronickej pošty odoslaná mimo pracovných dní (t.j. sobota, nedeľa, dni pracovného pokoja a štátne sviatky), dňom doručenia sa považuje 09:00 hod najbližšieho nasledujúceho pracovného dňa.

11.7 Akákoľvek zmena alebo doplnenie Zmluvy alebo VZP si vyžadujú písomnú formu.

11.8 Podpisom sa Pacient zaväzuje dodržiavať podmienky dohodnuté v VZP. Pacient zároveň podpisom potvrdzuje, že sa podrobne oboznámil so VZP a prípadné nejasnosti mu boli vysvetlené Poskytovateľom.