Podmienky a záruky poskytovania zdravotnej starostlivosti

Všeobecné zmluvné podmienky poskytovania zdravotnej starostlivosti spoločnosťou SmileUp s.r.o. /ďalej len “Podmienky”/


I. Úvodné ustanovenia

 1. Spoločnosť SmileUp s.r.o., so sídlom Priemyselná 6, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovenská republika, IČO: 52 831 001, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka č. 142545/B (ďalej len SmileUp alebo Poskytovateľ), je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v odbore zubné lekárstvo a dentálna hygiena.
 1. Na účely týchto Podmienok majú nižšie uvedené pojmy nasledovný význam:
  1. Zdravotná starostlivosť je súbor pracovných činností, ktoré vykonávajú zdravotnícki pracovníci Poskytovateľa. Zdravotná starostlivosť zahŕňa prevenciu, dispenzarizáciu, diagnostiku a liečbu.
  2. Zdravotný výkon je ucelená činnosť zdravotníckeho pracovníka, ktorá predstavuje základnú jednotku poskytovania zdravotnej starostlivosti.
  3. Zdravotná dokumentácia je súbor údajov o zdravotnom stave osoby, o zdravotnej starostlivosti a o službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti tejto osobe.
  4. Pacient je každá fyzická osoba, ktorej Poskytovateľ poskytuje Zdravotnú starostlivosť.
  5. Dohoda je dohoda o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ktorú Pacient uzatvára s Poskytovateľom. Predmetom Dohody je záväzok Poskytovateľa poskytovať za odplatu Pacientovi Zdravotnú starostlivosť na základe povahy diagnózy Pacienta a potreby vykonania stomatologických výkonov v dohodnutom rozsahu a za dohodnutých podmienok. Dohoda sa uzatvára v zásade písomne; Dohoda sa však považuje za uzavretú bez ohľadu na formu aj v prípade, ak sa Pacientovi poskytne Zdravotná starostlivosť aj bez uzavretia Dohody v písomnej forme, pričom nie je rozhodujúce, z akého dôvodu sa tak stalo.
  6. Ošetrujúci zdravotnícky pracovník je zdravotnícky pracovník určený Poskytovateľom na poskytovanie Zdravotnej starostlivosti Pacientovi; ak je takýmto ošetrujúcim zdravotníckym pracovníkom zubný lekár, ide o Ošetrujúceho lekára; ak je ošetrujúcim zdravotníckym pracovníkom sestra, ide o Ošetrujúcu sestru.
  7. Odplata je suma, ktorú je Pacient povinný zaplatiť Poskytovateľovi za poskytnutú Zdravotnú starostlivosť.
  8. Cenník je zoznam zdravotných výkonov poskytovaných Poskytovateľom v rámci poskytovania Zdravotnej starostlivosti, s uvedením celkovej ceny zdravotného výkonu, sumou doplatku Pacienta a sumou hradenou z verejného zdravotného poistenia.
 1. Účelom týchto Podmienok je vymedziť niektoré podrobnosti právneho vzťahu založeného Dohodou medzi Poskytovateľom a Pacientom. Tieto Podmienky upravujú právny vzťah poskytovania Zdravotnej starostlivosti rámcovo. Úprava právneho vzťahu poskytovania Zdravotnej starostlivosti ako celku je predmetom všeobecne záväzných právnych predpisov. Ustanovenia týchto Podmienok týkajúce sa poskytovania Zdravotnej starostlivosti sa použijú najmä na účely špecifikácie vzťahu Pacienta a Poskytovateľa, vzájomných práv a povinností pri poskytovaní Zdravotnej starostlivosti a z dôvodu dovolenej úpravy vzťahu medzi Poskytovateľom a Pacientom nad rámec všeobecne záväznej právnej úpravy.
 1. Poskytovateľ má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s nasledovnými zdravotnými poisťovňami: Union zdravotná poisťovňa, a.s.
 1. Poskytovateľ poskytuje za finančnú odplatu komplexné služby pre Pacientov v oblasti záchovnej stomatológie, chirurgie, protetiky, pedostomatológie, endodoncie, röntgenológie a dentálnej hygieny zdravotníckymi pracovníkmi špecializovanými v danej oblasti.

II. Poskytovanie Zdravotnej starostlivosti

 1. Poskytovateľ poskytuje Pacientovi zdravotnú starostlivosť na základe Dohody, ktorú uzatvára Poskytovateľ s Pacientom najneskôr v deň prvého poskytnutia zdravotnej starostlivosti Pacientovi Poskytovateľom; to neplatí pri poskytovaní špecializovanej ad hoc zdravotnej starostlivosti.
 1. Dohodu možno ukončiť:
  1. vzájomnou písomnou dohodou medzi Pacientom a Poskytovateľom;
  2. písomnou výpoveďou zo strany Pacienta alebo zo strany Poskytovateľa, a to aj bez uvedenia dôvodu, v jednomesačnej výpovednej dobe, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej strane Dohody;
  3. písomným odstúpením od Dohody zo strany Poskytovateľa v nasledovných prípadoch:
   1. Poskytovateľ by zotrvaním v právnom vzťahu založenom Dohodou prekročil svoje únosné pracovné zaťaženie;
   2. osobný vzťah Ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka k Pacientovi nezaručuje objektívne hodnotenie zdravotného stavu Pacienta;
   3. Pacient sa dostane do omeškania so zaplatením čo i len časti Odplaty o viac ako 30 dní;
   4. Pacient sa opakovane nedostaví na plánovaný termín ošetrenia a svoje nedostavenie sa riadne Poskytovateľovi vopred neoznámi postupom podľa čl. II. bod 4. Podmienok.
 • Ukončenie Dohody nezbavuje Pacienta povinnosti zaplatiť Poskytovateľovi Odplatu za Zdravotnú starostlivosť, ktorá bola poskytnutá Pacientovi počas trvania Dohody s Poskytovateľom.
 1. Poskytovateľ zabezpečuje poskytovanie Zdravotnej starostlivosti výlučne v čase určenom Poskytovateľom (ordinačné hodiny). Ordinačné hodiny sú dostupné u Poskytovateľa a na internetovej stránke www.smileup.sk
 1. Pacient sa na účely poskytnutia Zdravotnej starostlivosti u Poskytovateľa objedná na termín ošetrenia telefonicky, osobne, e-mailom alebo prostredníctvom elektronického formuláru na internetovej stránke www.smileup.sk. Objednaný termín je záväzný pre Poskytovateľa aj pre Pacienta.
 1.  Pokiaľ sa Pacient nedostaví na objednaný termín a zároveň objednaný termín nezruší skôr ako 24 hodín pred objednaným termínom, objednaný termín mu prepadne. V prípade záujmu o náhradný termín je Pacient povinný uhradiť poplatok za nedostavenie sa na objednaný termín podľa platného Cenníka. Až po úhrade tohto poplatku poskytne Poskytovateľ Pacientovi náhradný termín ošetrenia. 
 1. Poskytovateľ poskytuje Pacientovi zdravotnú starostlivosť Ošetrujúcim zdravotníckym pracovníkom individuálne určeným Poskytovateľom na základe povahy diagnózy Pacienta a potreby vykonania špecializovaných zdravotných výkonov u Pacienta.
 1. Pacient je povinný pri každom ošetrení informovať Ošetrujúceho lekára o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na zdravotný stav Pacienta, t.j. najmä o anamnéze, infekčných ochoreniach, tehotenstve, akútnej nevoľnosti, resp. inej zmene zdravotného stavu Pacienta. Poskytovateľ ani Ošetrujúci lekár nenesú zodpovednosť za poškodenie alebo zhoršenie zdravotného stavu Pacienta, ktorý porušil túto povinnosť.
 1. Pred začatím liečby je Ošetrujúci zdravotnícky pracovník povinný informovať Pacienta o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutia Zdravotnej starostlivosti, o možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia poskytnutia Zdravotnej starostlivosti. Poučenie sa poskytuje písomne, zrozumiteľne, ohľaduplne a bez nátlaku, tak, aby mal Pacient dostatok času sa slobodne rozhodnúť pre informovaný súhlas (ďalej len PoučenieInformovaný súhlas). Pacient je povinný riadne sa oboznámiť s obsahom Poučenia a Informovaného súhlasu vzťahujúceho sa na poskytnutie Zdravotnej starostlivosti Pacientovi.
 1. Pacient má právo na humánny a dôstojný prístup od Ošetrujúcich zdravotníckych pracovníkov, ochranu dôstojnosti a svojej telesnej a psychickej integrity. Pacient má ďalej právo na zachovanie mlčanlivosti Ošetrujúcich zdravotníckych pracovníkov o všetkých údajoch týkajúcich sa jeho zdravotného stavu.
 1. Pacient má právo na odmietnutie ponúkanej liečby, pričom o takej skutočnosti sa vyhotoví písomný záznam do zdravotnej dokumentácie Pacienta. Toto právo na odmietnutie sa nevzťahuje na prípady, v ktorých podľa všeobecne záväzného právneho predpisu možno poskytnúť Zdravotnú starostlivosť bez Informovaného súhlasu.
 1. Poskytovateľ má právo odmietnuť ošetriť Pacienta v prípade zistenej zdravotnej kontraindikácie vzhľadom na povahu poskytovanej Zdravotnej starostlivosti a zdravotného stavu Pacienta. Rovnako si Poskytovateľ vyhradzuje právo odmietnuť ošetriť Pacienta, ktorý sa dostaví na ošetrenie pod vplyvom alkoholu, iných omamných alebo psychotropných látok, správa sa vulgárne alebo agresívne, svojím správaním narúša prevádzku Poskytovateľa a poskytovanie zdravotnej starostlivosti, alebo inak ohrozuje alebo ruší personál Poskytovateľa či iných Pacientov.
 1. Ak sa Pacient domnieva, že mu bola Zdravotná starostlivosť poskytnutá nesprávne, alebo že mu bola spôsobená ujma na zdraví niektorým z Ošetrujúcich zdravotníckych pracovníkov, má právo požiadať Poskytovateľa o nápravu. Táto žiadosť sa podáva písomne – poštou na adresu sídla Poskytovateľa alebo elektronicky – e-mailom na e-mailovú adresu Poskytovateľa uvedenú na internetovej stránke www.smileup.sk

III. Poskytovanie Zdravotnej starostlivosti osobe nespôsobilej dať informovaný súhlas

 1. Za osobu nespôsobilú dať informovaný súhlas sa považuje maloleté dieťa, osoba pozbavená spôsobilosti na právne úkony a osoba s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony (ďalej len Nespôsobilý pacient). Za Nespôsobilého pacienta koná zákonný zástupca.
 1. Pri poskytovaní Zdravotnej starostlivosti je Ošetrujúci zdravotnícky pracovník povinný prihliadať na názor Nespôsobilého pacienta, predovšetkým mu je povinný zrozumiteľným spôsobom vzhľadom na jeho vek a rozumovú vyspelosť vysvetliť podstatné skutočnosti týkajúce sa jeho zdravotného stavu. Zákonného zástupcu Ošetrujúci zdravotnícky pracovník poučuje v plnom rozsahu.
 1. Zákonný zástupca je povinný poskytovať Poskytovateľovi plnú súčinnosť tak, aby nebola ohrozená včasnosť a úplnosť poskytnutia Zdravotnej starostlivosti, ktorú si zdravotný stav Nespôsobilého pacienta vyžaduje.
 1. Zákonný zástupca je povinný preukázať a potvrdiť v písomnom Informovanom súhlase pri poskytovaní Zdravotnej starostlivosti Nespôsobilému pacientovi, že je zákonným zástupcom Nespôsobilého pacienta.

IV. Odplata za poskytovanie Zdravotnej starostlivosti

 1. Pacient je povinný zaplatiť Poskytovateľovi Odplatu za poskytnutú Zdravotnú starostlivosť. V prípade, ak je Pacient poistencom niektorej zo zdravotných poisťovní, s ktorými má Poskytovateľ uzatvorenú zmluvu (čl. I. bod 4. Podmienok), je povinný zaplatiť Odplatu v rozsahu, v ktorom nie je úplne alebo sčasti hradená z verejného zdravotného poistenia. V prípade, ak Pacient nie je poistencom podľa predchádzajúcej vety, je povinný zaplatiť Odplatu podľa platného Cenníka. Cenník je k dispozícii na nahliadnutie na recepcii Poskytovateľa a na internetovej stránke www.smileup.sk
 1. Odplata je splatná bezprostredne po poskytnutí Zdravotnej starostlivosti v prevádzkových priestoroch Poskytovateľa, pokiaľ sa Poskytovateľ a Pacient nedohodnú inak. Pacient je povinný zaplatiť Odplatu v hotovosti alebo platobnou kartou na recepcii Poskytovateľa, pokiaľ sa Poskytovateľ a Pacient nedohodnú inak, alebo pokiaľ Poskytovateľ neurčí akceptovaný spôsob platby.
 1. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeniť ceny jednotlivých výkonov v rámci poskytovanej Zdravotnej starostlivosti. Ceny musia byť vždy uverejnené v Cenníku.

V. Záruka

 1. Záruka poskytovaná na nasadzované korunky, zubné mostíky, zubné implantáty, implantátové nadstavby, kompozitné výplne a ostatné definitívne výplne je 2 roky. Záruka sa nevzťahuje na provizórne výplne a provizórne korunky. Záručná doba začína plynúť dňom ošetrenia, pri ktorom sa výrobky a materiály zapracovali pri ošetrení Pacientovi.
 2. Podmienky poskytovanej záruky:
  1. právny vzťah medzi Pacientom a SmileUp založený Dohodou trvá (nebol ukončený);
  2. Pacient je povinný absolvovať pravidelné preventívne prehliadky každých 12 mesiacov v SmileUp;
  3. Pacient je povinný absolvovať profesionálne čistenie u dentálnej hygieničky každých 6 mesiacov v SmileUp, pokiaľ mu dentálna hygienička neodporučí inú frekvenciu návštev;
  4. Pacient je povinný dodržiavať dennú hygienu ústnej dutiny zubnou kefkou, medzizubnými kefkami a v prípade odporučenia dentálnou hygieničkou aj dentálnou niťou. Je nevyhnutné, aby Pacient venoval pozornosť starostlivosti o ústnu dutinu na dennej báze aj po nasadení zubných koruniek alebo po zavedení zubných implantátov.
 3. Záruka uvedená v bode 1. sa nevzťahuje na vadu, ak:
  1. Pacient neabsolvuje pravidelné preventívne prehliadky v SmileUp v predpísanej frekvencii 1x za 12 mesiacov, prípade v inej frekvencii určenej Ošetrujúcim lekárom;
  2. Pacient trpí ochorením ďasien, parodontitídou;
  3. Pacient potrebuje endodontické ošetrenie (ošetrenie kanálikov zuba);
  4. Pacient nezaplatil Odplatu v plnej výške;
  5. u Pacienta dôjde k poškodeniu korunky, mostíka, fazety, implantátu v dôsledku (i) úrazu – napr. pády, údery, nehody; (ii) neadekvátneho zaťaženia – napr. zahryznutie do kôstky, kamienku v jedle, príboru; (iii) zlozvykov – napr. obhrýzanie nechtov;
  6. Pacient trpí ochorením, ktoré by malo negatívny vplyv na stav chrupu (diabetes, autoimunitné ochorenia, epilepsia, rakovina, a pod.);
  7. Pacient si dal bez vedomia Poskytovateľa vykonať opravy alebo zásahy do prác vykonaných Poskytovateľom;
  8. do prác vykonaných Poskytovateľom sa vykonal zásah cudzím predmetom (napr. pilovanie, upravovanie náhrady);
  9. Pacient uviedol anamnestické údaje nesprávne, klamlivo alebo so zatajením dôležitých skutočností;
  10. vznikla v dôsledku nesprávnej manipulácie s náhradou;
  11. vznikla v dôsledku nesprávnej manipulácie s náhradou mimo ústnej dutiny;
  12. vznikla v dôsledku odstránenia provizórnych náhrad bez oboznámenia Poskytovateľa (pri tomto môže dôjsť k poškodeniu zubov, ktoré sú piliermi pre protetickú prácu).
 4. Záruka sa nevzťahuje ani na opakovaný výskyt zubného kazu, ktorému je možné zabrániť riadnou starostlivosťou, pravidelným čistením zubov, použitím liekov, ak je tak predpísané, a dodržiavaním pravidelných preventívnych prehliadok.
 5. Uplatnenie nároku zo záruky má Pacient kedykoľvek pred uplynutím záručnej doby na konkrétny zákrok/produkt. Pacient si uplatní reklamáciu u Poskytovateľa bez zbytočného odkladu po zistení vady, na ktorú sa reklamácia vzťahuje, a to telefonicky, e-mailom na adresu uvedenú na internetovej stránke www.smileup.sk, vyplnením formulára na webovej stránke na internetovej stránke www.smileup.sk alebo písomne. Poskytovateľ v tejto súvislosti poskytne Pacientovi termín na ošetrenie. O oprávnenosti uplatnenia záruky rozhodne Ošetrujúci lekár. Pacient je povinný pri plánovaní termínu u Poskytovateľa uviesť povahu problému. Ak je reklamácia oprávnená, oprava alebo výmena bude vykonaná bez zbytočného odkladu. V prípade, ak je potrebné vymeniť protetiku, Pacient je povinný zohľadniť čas potrebný na zadováženie, opravu alebo úpravu protetickej časti.

VI. Poskytovanie a sprístupňovanie údajov zo Zdravotnej dokumentácie

 1. Zdravotná dokumentácia obsahuje najmä:
  1. osobné údaje Pacienta v rozsahu nevyhnutnom na jeho identifikáciu a zistenie anamnézy;
  2. údaje o diagnózach, priebehu a výsledkoch vyšetrení súvisiacich so zdravotným stavom Pacienta;
  3. údaje o poučení a informovanom súhlase za každé ošetrenie;
  4. údaje o rozsahu poskytnutej Zdravotnej starostlivosti;
  5. epidemiologicky závažné skutočnosti;
  6. informácie a súhlas so spracovaním osobných údajov Pacienta.
 2. Údaje zo Zdravotnej dokumentácie sa poskytujú formou výpisu zo Zdravotnej dokumentácie a formou nahliadnutia do Zdravotnej dokumentácie.
 3. Pacient a iné oprávnené osoby majú právo na nahliadnutie do Zdravotnej dokumentácie po písomnom vyžiadaní od Poskytovateľa.

VII. Ochrana osobných údajov

 1. Osobné údaje Pacienta sú spracúvané v súlade s § 16 ods. 2 písm. h) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, ustanoveniami zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti a službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, a ustanoveniami súvisiacich právnych predpisov. Poskytovateľ uchováva osobné údaje a údaje o poskytnutej Zdravotnej starostlivosti a zdravotnom stave Pacienta po dobu 20 rokov odo dňa posledného ošetrenia Pacienta Poskytovateľom. Po uplynutí tejto doby budú všetky údaje Pacienta odstránené z informačného systému Poskytovateľa.
 2. Osobné údaje Pacienta v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo, kontaktné údaje, termíny návštev, meno a priezvisko Ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka, vek, pohlavie, zdravotná poisťovňa, údaje o zdravotnom stave Pacienta budú spracúvané v informačnom systéme určenom na manažment Pacientov u Poskytovateľa. Prevádzkovateľom tohto informačného systému je Poskytovateľ. Osobné údaje podľa tohto bodu budú spracúvané sprostredkovateľmi (§ 34 zákona č. 18/2018 Z. z.) a môžu byť poskytnuté tretím stranám.
 3. Osobné údaje Pacienta v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, telefonický kontakt, bydlisko, údaj o štátnom občianstve, údaje týkajúce sa právneho vzťahu, vrátane platieb a informácií o plnení záväzkov v právnom vzťahu budú spracúvané v informačnom systéme určenom na evidenciu platieb a na vymáhanie pohľadávok Poskytovateľa. Prevádzkovateľom tohto informačného systému je vždy Poskytovateľ. Osobné údaje podľa tohto bodu môžu byť poskytnuté a budú spracúvané všeobecným súdom príslušným na konanie voči Pacientovi, exekútorom vybraným Poskytovateľom, advokátom vybraným Poskytovateľom a daňovým úradom príslušným pre Poskytovateľa.
 4. Pacient ako dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od Poskytovateľa vyžadovať (i) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané; (ii) kategóriu spracúvaných údajov; (iii) identifikáciu príjemcov alebo kategóriu príjemcov, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté; (iv) dobu uchovávania osobných údajov; (v) opravu osobných údajov Pacienta; (vi) informáciu o práve iniciovať konanie podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z.z.; (vii) informáciu o zdroji, z ktorého boli získané jej osobné údaje na spracúvanie; (viii) informáciu o existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania.
 5. Pacient ako dotknutá osoba má na základe písomnej žiadosti právo u Poskytovateľa namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov, ktoré sú spracúvané na účely priameho marketingu, vrátane profilovania. Ak Pacient ako dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovania, Poskytovateľ ďalej tieto osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.

VIII. Riešenie sporov a zodpovednosť za škodu

 1. Poskytovateľ aj Pacient sa zaväzujú, že prípadné spory alebo nedorozumenia vzniknuté pri poskytovaní Zdravotnej starostlivosti budú riešiť primárne vzájomnou komunikáciou.
 2. Pred tým, ako by ktorýkoľvek z účastníkov právneho vzťahu, ktorého predmetom je poskytovanie Zdravotnej starostlivosti, vykonal relevantný úkon (napríklad podal sťažnosť na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou) alebo problém medializoval (vrátane komunikácie na sociálnych sieťach), zaväzuje sa najskôr vyzvať písomne druhého účastníka tohto právneho vzťahu na vyriešenie sporu zmierlivým spôsobom a poskytnúť mu lehotu v trvaní minimálne 15 dní od doručenia výzvy na prípravu stanoviska.
 3. V každom štádiu riešenia prípadného sporu sa účastníci zaväzujú postupovať tak, aby nepoškodili dobré meno a povesť druhého účastníka.
 4. Pacient berie na vedomie, že povaha poskytovania Zdravotnej starostlivosti u Poskytovateľa môže vyžadovať odkladanie osobných vecí (napr. časti oblečenia, doklady a pod.). Na tento účel Poskytovateľ vyhradzuje miesto na odkladanie osobných vecí Pacientov počas poskytovania Zdravotnej starostlivosti tak, že Pacient je povinný odložiť svoje osobné veci vždy v tej miestnosti, v ktorej sa podľa povahy poskytovanej Zdravotnej starostlivosti zdržiava. Pacient vyhlasuje, že tomuto opatreniu Poskytovateľa porozumel a berie ho na vedomie. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu na veciach, ktoré si Pacient odloží inde, ako na mieste na to určenom.

IX. Spoločné a záverečné ustanovenia

 1. Pacient podpisom Dohody vyhlasuje, že sa v celom rozsahu oboznámil s ustanoveniami týchto Podmienok, pričom tieto zodpovedajú jeho záujmom a zámerom, súhlasí s ich obsahom a znením, a to skutočne, slobodne a vážne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. Pacient potvrdzuje, že mal dostatočný časový priestor oboznámiť sa s Podmienkami a Poskytovateľ mu výslovne poskytol možnosť sa k nim vyjadriť.
 2. Právne vzťahy založené Dohodou a Podmienkami sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky. V prípade, že niektoré z ustanovení Dohody alebo Podmienok sa stane neplatným, nebude to mať vplyv na platnosť ostatných ustanovení Dohody ani Podmienok.
 3. Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu a/alebo doplnenie Podmienok, pričom takto upravené znenie Podmienok sa stáva pre Pacienta aj Poskytovateľa záväzným okamihom zverejnenia na internetovej stránke www.smileup.sk.
 4. Tieto Podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť každej Dohody uzatváranej medzi Poskytovateľom a Pacientom pri poskytovaní Zdravotnej starostlivosti. V prípade, ak Podmienky obsahujú ustanovenia odlišné od Dohody, majú ustanovenia Dohody prednosť pred ustanoveniami Podmienok.
 5. Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.03.2022.