Zásady ochrany osobných údajov


v súlade s článkom 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“) a v súlade s §19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“)

Vaše súkromie si veľmi vážime a robíme všetko preto, aby vaše osobné údaje zostali u nás v bezpečí.

Kto sme a kde nás môžete kontaktovať

Prevádzkovateľom internetových stránok umiestnených na doméne smileup.sk ako i príslušných doménach 3. úrovne je obchodná spoločnosť SmileUp s.r.o. so sídlom Priemyselná 6, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, Slovenská republika IČO: 52 831 001 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, I odd. Sro zložka č. 91176/B

 • Emailová adresa: info@smileup.sk
 • Adresa: Smile Up, Priemyselná ulica 6, 821 09 Bratislava

Osobné údaje pri použití kontaktného formulára

Pri využívaní kontaktného formulára na našom webe vyplňujete ako kontaktujúca osoba údaje

 • Meno
 • Priezvisko
 • Emailová adresa
 • Telefónne číslo

Tieto informácie sú pre účely našu komunikáciu nevyhnuté a budú použité len pre jej účel. Uvedené informácie poskytujete v rámci formulára dobrovolne a nebudú nikde zverejnené.

Vaše práva

Uplatniť vaše práva si môžete zaslaním emailovej správy alebo písomnej žiadosti na naše kontaktné údaje uvedené tu.

Vo Vašej žiadosti uvádzajte minimálne vaše meno, priezvisko, e-mailovú adresu, telefónne číslo. Bez týchto údajov nemôžeme overiť vašu totožnosť a poskytovať bližšie informácie (napr. v zmysle využitia práva na prístup k údajom).

Právo na zabudnutie (právo na vymazanie poskytnutých údajov)

V prípade

 • že máte pocit, že Vaše údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré ste ich poskytli
 • že máte pocit, Vaše osobné údaje spracovávali nezákonne

Neváhajte nás kontaktovať a my Vaše údaje vymažeme :)

Právo na prístup k údajom

Ak spracúvame Vaše údaje:

 • toto právo vám umožnuje požiadať nás, ako prevádzkovateľa o to, aby sme vám poskytli informáciu o tom, aké osobné údaje spracúvame, za akým účelom a ako dlho budeme vaše údaje spracovávať

Právo na opravu

Ak sa domnievate, že naša spoločnosť o Vás spracúva nesprávne osobné údaje, môžete nás požiadať o ich opravu. Záleží nám na tom, aby sme o vás spracúvali správne osobné údaje, preto toto právo určite využite vždy, keď si to situácia môže vyžadovať.

Právo na vymazanie (právo na zabudnutie)

Máte právo na vymazanie Vašich osobných údajov, ktoré o vás spracúvame, v prípade ak sú splnené nasledovné podmienky a neuplatňujú sa zákonné výnimky:

 • údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali
 • odvoláte súhlas na spracúvanie Vašich osobných údajov a na ich spracúvanie neexistuje iný právny základ
 • namietnete na základe Vašej konkrétnej situácie spracúvanie Vašich osobných údajov, spracúvaných na základe oprávneného záujmu a neprevažujú oprávnené dôvody na spracúvanie.
 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne.

Výnimky:

 • spracúvanie je potrebné na účely rešpektovania slobody prejavu a práva na informácie
 • musíme tieto osobné údaje uchovávať na účely dodržania zákonnej povinnosti
 • potrebujeme tieto osobné údaje uchovávať na účely preukázania právneho nároku

Právo na obmedzenie spracúvania

Máte tiež právo nás požiadať o dočasné obmedzenie spracúvania, a to v týchto prípadoch:

 • ak sa domnievate, že o vás spracúvame nesprávne osobné údaje, do doby, než sa overí správnosť týchto osobných údajov
 • spracúvanie Vašich osobných je protizákonné a Vy sa rozhodnete namiesto vymazania osobných údajov žiadať obmedzenie ich spracúvania
 • už nepotrebujeme osobné údaje na účely spracúvania, avšak tieto sú potrebné pre Vaše vlastné účely preukázania, uplatňovania alebo obhajovania vašich právnych nárokov
 • v prípade ak namietate spracúvanie Vašich osobných údajov, do doby overenia či oprávnené dôvody pre spracúvanie osobných údajov prevažujú nad vašimi oprávnenými záujmami

Právo namietať

Máte právo namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe nášho oprávneného záujmu.


Spracovanie osobných údajov v podobe „Cookies“

Informácie o zásadách a spracovaní tohto typu údajom v sme si pripravili samostatnú stránku Zásady používania súborov cookie.